Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 december 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 17/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2015027020 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van een aangifteformulier en een formulier voor het indienen van een beroep tegen de bijkomende voorwaarden type ministerieel besluit prom. 17/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015200064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij bepaalde types visvangst in de Mehaigne tijdelijk toegelaten zijn

decreet

type decreet prom. 17/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014029813 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2014 pub. 15/04/2019 numac 2019011604 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014 betreffende de code voor de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming bedoeld bij artikel 19bis van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd en het koninklijk besluit van 22 april 2010 tot oprichting te Saint-Hubert van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 05/02/2015 numac 2015029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2015 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 05/02/2015 numac 2015029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 1999 betreffende de vervanging van sommige personeelsleden voor de ononderbroken diensten in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de aangepaste gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2014 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 11/02/2015 numac 2015029025 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef waarbij het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs wordt uitgereikt, voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 20/02/2015 numac 2015029044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking wordt verleend voor de sluiting van de optie "automatiseringsmecanicien" op 1 september 2014 in het "Institut Cardijn-Lorraine d'Arlon" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2004 tot bepaling van sommige nadere regels voor de toepassing van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 10/03/2015 numac 2015029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2014 pub. 27/07/2015 numac 2015022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

protocol

type protocol prom. 17/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004074 bron federale overheidsdienst financien Protocol tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de deelgebieden worden toegekend

erratum

type erratum prom. 17/12/2014 pub. 19/03/2015 numac 2015029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2004 tot bepaling van sommige nadere regels voor de toepassing van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten. - Erratum

protocol

type protocol prom. 17/12/2014 pub. 31/03/2020 numac 2020020575 bron federale overheidsdienst financien Protocol afgesloten tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de deelgebieden worden toegekend. - Bijvoegsel
^