Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, teneinde de procedure en de modaliteiten voor de verificatie van de opname in het Rijksregister door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de in de akten van burgerlijke stand opgenomen gegevens, te regelen type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014000914 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 207 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voor de leden van het administratief personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014011624 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 28/01/2015 numac 2014012156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de sociale programmatie 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014015484 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 28/01/2015 numac 2014206754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 28/01/2015 numac 2014206761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, tot vaststelling van de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 28/01/2015 numac 2014206767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 28/01/2015 numac 2014206779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de reiskosten van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 28/01/2015 numac 2014206791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkzekerheid en de bestaanszekerheid in 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, teneinde de procedure en de modaliteiten voor de verificatie van de opname in het Rijksregister door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de in de akten van burgerlijke stand opgenomen gegevens, te regelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 01/10/2015 numac 2015000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 207 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voor de leden van het administratief personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2014011622 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingstrajecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling "Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid" van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014960 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van twee commissarissen bij Belgocontrol type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015009050 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 18/02/2015 numac 2015029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 18/02/2015 numac 2015029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen- en centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhuizen- en centra type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 18/02/2015 numac 2015029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Kwalificatiesubcommissie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Kwalificatiesubcommissie type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 27/02/2015 numac 2015029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014036922 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 tot aanwijzing van de vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 05/01/2015 numac 2014036938 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 houdende de aanwijzing van de leden van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014036952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming door professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zetelstoffeerder automobiel type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koelmonteur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie vrachtwagenchauffeur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie betonpompbediener type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie betonmixerchauffeur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie stukadoor type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie poelier type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie meubelstoffeerder type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke kleding- en confectieartikelen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035175 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator retouche kleding- en confectieartikelen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035172 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035173 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinaanleg type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035176 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektrotechnisch monteur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035177 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektrotechnisch installateur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035178 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektrotechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035179 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie daktimmerman type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tuinaanlegger/groenbeheerder

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/12/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 642 - De vaststelling van de brugdagen voor 2015 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

vergunning

type vergunning prom. 05/12/2014 pub. 29/04/2015 numac 2015031247 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 14-02 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2014, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0283 type vergunning prom. 05/12/2014 pub. 29/04/2015 numac 2015031248 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 14-03 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0284 type vergunning prom. 05/12/2014 pub. 29/04/2015 numac 2015031257 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 14-04 houdende de oprichting van een bijzonder investeringsfonds, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0285 type vergunning prom. 05/12/2014 pub. 27/07/2015 numac 2015031464 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 14-01 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2012, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0300

document

type document prom. 05/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^