Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014. - Bericht van 30 april 2014 voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek, artikel 16 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, artikel 9 van Boek 1 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 7bis van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en artikel 9 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen type wet prom. 30/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014. - Bericht van 30 april 2014 voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek, artikel 16 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, artikel 9 van Boek 1 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 7bis van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en artikel 9 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei 2014 type ministerieel besluit prom. 30/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW CNCD-11.11.11 als koepel voor het Frans taalregime type ministerieel besluit prom. 30/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 als koepel voor het Nederlandse taalregime type ministerieel besluit prom. 30/04/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor de professionelen in de audiovisuele sector type ministerieel besluit prom. 30/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203372 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2014 tot toekenning van steun aan ondernemingen ter compensatie van indirecte emissiekosten

arrest

type arrest prom. 30/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003243 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende de integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen en van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de Algemene Administratie van de Thesaurie binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering type arrest prom. 30/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003244 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende opdeling, in de schoot van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, van de bevoegdheden inzake niet-fiscale invorderingen en de domeinen en houdende wijziging van de benaming van de ontvangkantoren der domeinen en/of penale boeten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014027172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Mochamps - Wamme" te Tenneville en Nassogne

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning, behoud of intrekking van de machtigingen aan inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie om afdelingen in te richten bekrachtigd met de graden van bachelor, specialisatie of master en het brevet van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs van 19 februari 2014 betreffende de actualisering van de oproep tot kandidaten voor de toelating tot de stage van directeur of tot de tijdelijke aanstelling in een directeurambt voor een periode van meer dan 15 weken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de ondersteuning van het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap wat betreft het in activiteit blijven na de leeftijd van 65 jaar

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014203359 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft het in activiteit blijven na de leeftijd van 65 jaar type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203624 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011 tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zijn

overeenkomst

type overeenkomst prom. 30/04/2014 pub. 30/03/2015 numac 2015022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^