Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/02/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000574 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Duitse vertaling type wet prom. 24/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, &****; 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 24/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. 24/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/02/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, &****; 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 24/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014003070 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 51.063 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1bis op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 50.986 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 56.887 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Saint-Ghislain, ter hoogte van de kilometerpaal 55.810 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 51.943 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 57.905 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/484/78 van 11 april 2002 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 61.018 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 60.570 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 58.965 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Péruwelz - Blaton, gelegen te Quevaucamps, ter hoogte van de kilometerpaal 65.316 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014031220 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035244 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de bemiddeling in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035243 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot het cliëntoverleg in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035255 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de crisisjeugdhulpverlening in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014035365 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014

decreet

type decreet prom. 24/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201986 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie

bijakte

type bijakte prom. 24/02/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024111 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij het protocolakkoord van 25 oktober 2000 tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet inzake mammografische borstkankerscreening

protocol

type protocol prom. 24/02/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014024140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord betreffende de relatie tussen de beroepsbeoefenaars die in de sector voor hulp aan personen met een handicap werkzaam zijn en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen type protocol prom. 24/02/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014024141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg

programmadecreet

type programmadecreet prom. 24/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202530 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2014

document

type document prom. 24/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014031181 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving
^