Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/10/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013011513 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht type koninklijk besluit prom. 04/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013024367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der Dierenartsen en de dierenartsen die in de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen zetelen type koninklijk besluit prom. 04/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013204281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de beroepsopleiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Centrale nucléaire de Tihange » van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 04/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO ExxonMobil Petroleum & Chemical - ESSO Dépôt Sclessin van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 04/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013007222 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2003 betreffende de vereisten inzake voortgezette opleiding voor bevorderingen door verhoging in graad van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid type ministerieel besluit prom. 04/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013014640 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van douaneluchtvaartterreinen zoals bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type ministerieel besluit prom. 04/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/10/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013036092 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 04/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013206219 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/10/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013206410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N28 tussen kilometerpunt 15.907 en 17.576 op het grondgebied van de stad Halle
^