Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 september 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/09/2013 pub. 14/10/2013 numac 2013024349 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 september 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type ministerieel besluit prom. 25/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013027210 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 30 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 25/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029572 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van deskundigen bij de dienst afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 25/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029573 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de dienst afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 25/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029580 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van leraren bij de Dienst Afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 25/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029581 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van specialisten bij de Dienst Afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 25/09/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013035864 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten voor groenestroomprojecten die gebruik maken van zonne-energie met een startdatum vanaf 2014 type ministerieel besluit prom. 25/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013035870 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten die geen gebruik maken van zonne-energie met een startdatum vanaf 2014

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/09/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013205742 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 6, § 1, 11°, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 met het oog op de toekenning van een verlaagde belastingvoet op het gebruik van valoriseerbare afvalstoffen in technische ingravingscentra als vervangingsmiddelen voor producten of uitrustingen die nodig zijn voor de exploitatie en de sanering van een dergelijk centrum. - Voorafgaande aangifte

erkenning

type erkenning prom. 25/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013018413 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^