Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 september 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013003276 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « KRUISWOORDRAADSEL - MOTS CROISES - KREUZWORTRÄTSEL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013011470 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de « Vrijwillige begeleide terugkeer » type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013024321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-40-14 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor het dekken van uitgaven van alle aard met betrekking tot het onderhouds- en poetspersoneel in afwachting van de start van de ADBA Fedoclean type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013024356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan VZW Idaho type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013024359 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013205240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013205250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013205249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013205251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013205252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedoeld in artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013205254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013205253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013205329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014559 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2012 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 09/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013024335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie type ministerieel besluit prom. 09/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urologie type ministerieel besluit prom. 09/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013024337 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiotherapie-oncologie type ministerieel besluit prom. 09/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031769 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en de leden van de selectiecommissies en de evaluatiecommissie van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013031749 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke omzendbrief over de woonerven en de erven

document

type document prom. 09/09/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013014572 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2013-01-S betreffende het verzoek van de spoorwegonderneming NMBS aan de Dienst Regulering tot het bepalen of de passagiersvervoerdienst per spoor, die de spoorwegonderneming Arriva voornemens is uit te voeren, in hoofdzaak bedoeld is om passagiers tussen stations in verschillende lidstaten te vervoeren
^