Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 maart 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van het bureau van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 25/03/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013024161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van andere personeelsleden belast met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen van de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten type ministerieel besluit prom. 25/03/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 september 2011 houdende benoeming van de leden van de Netoverschrijdende Overlegraad

decreet

type decreet prom. 25/03/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013202365 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer "Service en Logistiek in het Gemeenschapsonderwijs" type decreet prom. 25/03/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013202446 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot erkenning en subsidiëring van een instantie voor de zelfregulering van journalistieke deontologie

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^