Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten. - Duitse vertaling type wet prom. 17/03/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 17/03/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013000801 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 344 van het wetboek van strafvordering. - Duitse vertaling type wet prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type wet prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 bron federale overheidsdienst justitie 17 MAART 2013 - Wet tot wijziging van artikel 344 van het wetboek van strafvordering type wet prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid type wet prom. 17/03/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. - Duitse vertaling type wet prom. 17/03/2013 pub. 27/02/2015 numac 2015000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. - Duitse vertaling van uittreksels. - Erratum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013002013 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013002018 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013003094 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van het perceel Sectie A 155 t 5 nodig voor de bouw van een gevangenis voor 1 190 gedetineerden met parking van 450 plaatsen en ontsluitingswegenis, te Brussel van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013009141 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013009147 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2000 tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend examen voor toelating tot de gerechtelijke stage type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 februari 2001 betreffende een jaarlijkse steekproefenquête in de landbouw, op 15 november, over de winterbezaaiingen en de rundvee- en varkensstapel, door het Nationaal Instituut voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij de droogte van de lente 2011 als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), 19, § 5quinquies, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201661 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2012 houdende aanwijzing van vier ministers in de Samenwerkingscommissie bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201662 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201664 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201678 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2012 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 15/07/2014 numac 2014000549 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 17/03/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013002023 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. - Erratum
^