Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 februari 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 05/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Technicus vervoer en logistiek » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 05/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013201136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 05/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201452 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2012

arrest

type arrest prom. 05/02/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot bepaling van de samenstelling van de Nederlandstalige en van de Franstalige afdeling van de Stagecommissie van de niveaus B, C en D van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

document

type document prom. 05/02/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013202098 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot definitieve rangschikking van Waldenburghaus als monument en tot definitieve rangschikking van het hele goed als ensemble
^