Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 juli 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012021102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012024272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 38bis, 54, 60, 70, 71 en 75bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012204960 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve

beschikking

type beschikking prom. 23/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012031648 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode type beschikking prom. 23/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking van 11 oktober 1999, ondertekend te Kleinmond op 11 september 2009 type beschikking prom. 23/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012031649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende vervreemding van gewestelijke bosgronden in het Zoniënwoud met het oog op de bouw van het Gewestelijk Expresnet op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde type beschikking prom. 23/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012031650 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde de verkiezing van het voorzitterschap van de gemeenteraad te regelen type beschikking prom. 23/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012031651 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie , gedaan te Bonn op 26 januari 2009 type beschikking prom. 23/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012031652 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Staten van Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, gedaan te Ouagadougou, op 22 juni 2010 type beschikking prom. 23/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012031653 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, ondertekend te Brussel op 10 mei 2010 type beschikking prom. 23/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012031654 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Jakarta op 9 november 2009 type beschikking prom. 23/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031655 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/07/2012 pub. 27/06/2014 numac 2014022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/07/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012031622 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Interpretatieve omzendbrief betreffende bepaalde verzwakkingsfactoren

erratum

type erratum prom. 23/07/2012 pub. 24/10/2016 numac 2016205247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum type erratum prom. 23/07/2012 pub. 18/11/2016 numac 2016205634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum
^