Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van de werknemers type wet prom. 20/07/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012024308 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het marine milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft type wet prom. 20/07/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van de werknemers. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012003236 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012003268 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij. - Addendum type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012014171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2011 betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012015199 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met de wijziging van het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012018353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012022294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012022295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012022296 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 28 en 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012022308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bbeheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties en de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 4 februari 2011 en 25 februari 2011 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de thuisverpleging, in de wijkgezondheidscentra en de psychiatrische verzorgingstehuizen voor het kalenderjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012022314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties, voorzien in het akkoord van 4 maart 2010 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voor de sector van de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra, voor het kalenderjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de geneeskundige faculteiten in de nationale Raad van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juli 2011 houdende benoeming van plaatsvervangende magistraten in de Nationale Raad en de Nederlandstalige Raad van beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van, voor het jaar 2011, het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2010 en 2011 type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012024408 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2012 aan het Permanent Secretariaat van het Antarcticaverdrag type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012024409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2012 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012204181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering tot aanpassing van de anciënniteitstoeslag type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 01/12/2017 numac 2017040848 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003264 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2003 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012009301 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012009323 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Penitentiaire Gezondheidsraad type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012014309 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 2 type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012031595 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031632 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2007 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 38bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012204342 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van artikel L4142-27 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en waarbij het verboden is bepaalde letterwoorden te gebruiken voor de provinciale en gemeentelijke verkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012204371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Directieraad van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012207587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012207589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035926 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling dat de opmaak van een planprogramma niet vereist is in het kader van het inrichtingsproject landinrichting « Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2 » en tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeenten Gent, Evergem en Zelzate aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012035927 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012035933 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vermindering van de studieomvang van de masteropleiding master in de geneeskunde in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035936 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verlenging van de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de Basiseducatie naar de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012035946 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035945 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012035959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012035984 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de deontologische code voor inspectieleden, vermeld in artikel 58 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012035994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie voor de toekenning van rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012204331 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan, wat betreft de samenstelling van de stuurgroep type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012204353 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiëring van de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provincie- en gemeentebesturen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205538 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012003220 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 602quater tot wijziging van de omzendbrief nr. 602 van 14 april 2010 met informatie inzake de monitoring van het personeel en de personeelskredieten type omzendbrief prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031611 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de afgifte van afschriften van de kiezerslijst aan de partijen en kandidaten. - Twee modellen van formulieren

erratum

type erratum prom. 20/07/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012205205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum
^