Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft het rijden spijts het verval van het recht tot sturen. - Duitse vertaling type wet prom. 18/07/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen. - Duitse vertaling type wet prom. 18/07/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen type wet prom. 18/07/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft het rijden spijts het verval van het recht tot sturen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012011293 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën type koninklijk besluit prom. 18/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 18/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012011333 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van het resterende bedrag van de dotatie van 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers en het ter beschikking stellen van een aanvullend bedrag ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers om de uitgaven in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het eerste en het tweede trimester te dekken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012022284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012204909 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 18 JULI 2012 - Ministerieel besluit houdende erkenning van de NV « Intérimaires PLUS Uitzendkrachten » als Uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap

decreet

type decreet prom. 18/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012027116 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 18/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012204256 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel L4112-2, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/07/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012204453 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de invoering van een certificeringsprocedure voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en van systemen voor energie-efficiëntie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031606 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de verzending van de kiezerslijst door de gemeenten aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

document

type document prom. 18/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031605 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen 2012
^