Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie type wet prom. 10/07/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea, gedaan te Brussel op 17 januari 2007 (2) type wet prom. 10/07/2012 pub. 02/04/2013 numac 2013000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012018323 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland als opdrachtgever van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012018352 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende jaarlijkse toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012204008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende verlenging van het mandaat van adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012204789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 05/04/2018 numac 2018011633 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012009284 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012018309 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende beschermende maatregelen voor pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, alsook hun producten, bij het uitbreken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende aanwijzing van de voorzitter, van zijn plaatsvervanger en van de externe leden van de jury van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs

erratum

type erratum prom. 10/07/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. - Erratum type erratum prom. 10/07/2012 pub. 20/09/2012 numac 2012011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. - Errata
^