Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012009281 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 19/07/2012 numac 2012011272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag van een werkend lid en benoeming van een werkend lid en van een plaatsvervangend lid van de Vestigingsraad type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 06/07/2012 numac 2012018288 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van de commissie bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van berichten en kennisgevingen beoogd in artikel 23quater van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012203851 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 71 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

decreet

type decreet prom. 29/06/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012035785 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (1) type decreet prom. 29/06/2012 pub. 19/07/2012 numac 2012035793 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau type decreet prom. 29/06/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012035844 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de noodzakelijke bepalingen voor de organisatie van het onderwijs type decreet prom. 29/06/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035885 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 type decreet prom. 29/06/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012035889 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 type decreet prom. 29/06/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012035898 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen type decreet prom. 29/06/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035931 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 29/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012035934 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van pleegzorg type decreet prom. 29/06/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012203966 bron vlaamse overheid DECREET tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied maatschappijoriëntatie van de basiseducatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012035782 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wat betreft de registratie van aannemers type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eerste herverdeling 2012 van het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van de adequate aanpak van problemen betreffende de werkzekerheid type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012203967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van de provisionele kredieten ingeschreven onder begrotingsartikel FB0/1FB-I-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012203963 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap wat betreft het subsidiebedrag voor de provinciebesturen
^