Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009768 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 14/11/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat de bereikbaarheid van de nooddiensten betreft type wet prom. 14/11/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat de bereikbaarheid van de nooddiensten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 14/11/2011 pub. 12/03/2012 numac 2012000139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de vereisten om tot notaris benoemd te worden betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 14/11/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012009037 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de vereisten om tot notaris benoemd te worden betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011002051 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de arbeidsherverdeling en de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011204932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011204936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de loonvoorwaarden voor de tewerkstelling van stagiairs in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011205008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de deelneming door de werkgevers in de vervoersonkosten type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011205431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011205647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot opheffing de omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen type omzendbrief prom. 14/11/2011 pub. 05/04/2012 numac 2012000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. - **** vertaling
^