Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 mei 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten en de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende de vertrouwelijke stukken type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van oude metalen type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011000349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de politiezone Lanaken-Maasmechelen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de politiezone Lanaken-Maasmechelen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van oude metalen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 21/09/2011 numac 2011000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten en de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid van de Raad van State. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende de vertrouwelijke stukken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van oude metalen. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011011197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011024140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende beëindiging van de uitwerking van sommige koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011204861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011022203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, om de experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren te verlengen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type ministerieel besluit prom. 24/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011202741 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van :

arrest

type arrest prom. 24/05/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan. - Boekjaar 2011 - van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
^