Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 mei 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2010 waarbij de langdurige regenval en de overstromingen die tussen 11 en 17 november 2010 het land hebben geteisterd als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 23/05/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2010 waarbij de langdurige regenval en de overstromingen die tussen 11 en 17 november 2010 het land hebben geteisterd als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011024145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen type koninklijk besluit prom. 23/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011024148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2011, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011021047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesherenspecialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011202935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de centrale sociale dienst van de Rijksdiensten voor kinderbijslag type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203329 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Kelmis als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203332 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Nörether Strasse 114 type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203333 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Raeren als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Lontzen als instelling voor schuldbemiddeling

decreet

type decreet prom. 23/05/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204713 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het facultatief protocol bij het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 10 december 2008 type decreet prom. 23/05/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011204733 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 23/05/2011 pub. 12/04/2012 numac 2012022060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011022174 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministeriële omzendbrief met betrekking tot het nieuwe perequatiestelsel dat ingevoerd werd door de wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector type omzendbrief prom. 23/05/2011 pub. 02/08/2011 numac 2011027142 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de woonerven en erven
^