Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 december 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2010 pub. 15/07/2011 numac 2011000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/12/2010 pub. 18/04/2011 numac 2011009014 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2010012328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 20/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010021131 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten type koninklijk besluit prom. 20/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011011519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Beschutte werkplaatsen - Sociale werkplaatsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 04/01/2011 numac 2010205702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit waarbij een andere indeling van de arbeidsduur wordt toegestaan dan deze van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid, in de onderneming NV Antwerp World Diamond Centre, te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 04/01/2011 numac 2010205703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit waarbij een andere indeling van de arbeidsduur wordt toegestaan dan deze van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid, in de onderneming NV HRD Antwerp, te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011009028 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een effectief lid aangeduid door de voorzitter van het Directiecomité teneinde te zetelen in de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011022000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 24/01/2011 numac 2011027009 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 6 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 10/01/2011 numac 2011200022 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 10 tot toekenning van de erkenning als certificeerder-PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 houdende benoeming van de leden van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011200712 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201492 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201493 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011024014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. 20/12/2010 pub. 27/12/2010 numac 2010018435 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

erratum

type erratum prom. 20/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2011018035 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Erratum type erratum prom. 20/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011200302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling jaar 2011 . - Errata
^