Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 november 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010009924 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2006 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010011440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010018393 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende erkenning van deskundigen in toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010027251 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van openbaar nut van de ontsluiting van percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Komen-Waasten voor bedrijfsactiviteiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2010 pub. 04/01/2011 numac 2010029660 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2009 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het toekennen van de graden uitgereikt in de paramedische categorie in de afdelingen vroedvrouw, verpleegkunde, arbeidstherapie en logopedie in het niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2010 pub. 14/01/2011 numac 2010029686 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 2010 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie

erratum

type erratum prom. 16/11/2010 pub. 03/12/2010 numac 2010022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum
^