Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 september 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010003517 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 2010 op de liquiditeit van de kredietinstellingen, financiële holdings, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010003516 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 2010 tot wijziging van het reglement van 17 oktober 2006 op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010007241 bron ministerie van landsverdediging, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende het administratief, geldelijk en sociaal statuut van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 27/09/2010 numac 2010022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 04/10/2010 numac 2010022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 27/09/2010 numac 2010022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010024393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 april 2010 tot 31 maart 2011 type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010204904 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010003531 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het derde kwartaal van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010000517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing voor de uitoefening van een hogere functie van de heer Gert VERCAUTEREN, analist, bij het Coördinatie orgaan voor dreigingsanalyse type ministerieel besluit prom. 03/09/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 03/09/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van aangifte van tewerkstelling bedoeld bij artikel 17, § 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type ministerieel besluit prom. 03/09/2010 pub. 04/10/2010 numac 2010205055 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juli 2007 tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" type ministerieel besluit prom. 03/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010205201 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Ploegsteert type ministerieel besluit prom. 03/09/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011027027 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 4 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010029574 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2010 pub. 11/01/2011 numac 2010029683 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor gezondheidspromotie op school

erratum

type erratum prom. 03/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum
^