Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 juni 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010204282 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204283 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010027191 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de herziening van de gewestplannen Thuin-Chimay en Philippeville-Couvin met het oog op de opneming van twee ontginningsgebieden ter uitbreiding van de steengroeve van Lompret, van een groengebied op het grondgebied van de gemeente Chimay (Lompret) en op de herbestemming als landbouwgebied, bij wijze van planologische compensatie, van gronden gelegen in het oostelijke deel van het bestaande ontginningsgebied op het grondgebied van de gemeenten Chimay (Lompret) en Couvin (Aublain)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010031291 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010031292 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010031295 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010031293 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010031315 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de bemiddelaar bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

erratum

type erratum prom. 10/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010031332 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de bemiddelaar bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel. - Erratum

document

type document prom. 10/06/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010204562 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering waarmee aan de heer Franz-Josef Heinen, bestuursdirecteur bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, eervol ontslag wordt verleend met het oog op zijn oppensioenstelling en waarmee hij gemachtigd wordt zijn aanspraak op rustpensioen te doen gelden
^