Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type wet prom. 26/01/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 26/01/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 26/01/2010 pub. 20/10/2010 numac 2010000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft. Duitse vertaling type wet prom. 26/01/2010 pub. 30/03/2012 numac 2012000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 23/03/2010 numac 2009205990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar mits 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 23/03/2010 numac 2009205989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar-nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 10/02/2010 numac 2009206053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector betreft, van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010012002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het medisch brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 08/02/2010 numac 2010012018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vastlegging van de samenstelling, de opdrachten en de werkingsregels van een interdepartementale coördinatiegroep alsook van het niveau van minimale kwalificaties van zijn leden in uitvoering van artikel 8 van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 08/03/2010 numac 2010022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van ereleden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010024044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Association des Généralistes de l'Est-Francophone de Belgique » type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Union des Omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant » type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Association des Médecins généralistes Famenne-Ardenne » type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010024045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Association des Médecins généralistes du Centre Ardennes » type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010024047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Association des Médecins généralistes du Sud-Luxembourg » type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010024048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « La Fédération des Associations de Médecins généralistes de Charleroi » - « La Fédération des Médecins généralistes du Centre et de Binche » - « L'Association des Médecins généralistes de Mons » type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 01/06/2010 numac 2010200049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tegemoetkoming van de dagbladondernemingen in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 19/02/2010 numac 2010200115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de protocolakkoord voor de jaren 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 17/02/2010 numac 2010200127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van multi-sectoren industrieel onderhoud en van studie, vervaardiging en leggen van metaalgebeenten, gelegen in Gosselies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 17/02/2010 numac 2010200154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van ontwikkeling, vervaardiging, assemblage en certificatie van ruimtevaartstructuren en verenigde systemen gelegen in Gosselies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 17/02/2010 numac 2010200156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van metalen constructies, koperslagerswerk, constructies in staal, roestvast staal en coatings voor de sector van de scheikunde, petrochemie, cementfabriek, ijzer- en staalindustrie en de milieusector, gelegen in Péruwelz en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010200157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010200266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 281quater in het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 29/01/2010 numac 2010200302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010200342 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Raad van beheer van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010200345 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de twee regeringscommissarissen bij de federale culturele instellingen type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010200343 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de raad van bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010200344 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van bepaalde leden van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010200184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sectorale hospitalisatieverzekering voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van goederenbehandeling voor rekening van derden en tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" ter financiering van deze sectorale hospitalisatieverzekering type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010200183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sectorale hospitalisatieverzekering voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van goederenbehandeling voor rekening van derden en tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" ter financiering van deze sectorale hospitalisatieverzekering type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 17/02/2010 numac 2010200206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit de ontwikkeling, assemblage en verkoop van weefmachines en wisselstukken en accessoires voor weefmachines, gelegen op het grondgebied van Ieper en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010003087 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Nederlandstalige afdeling van de Stagecommissie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 26/01/2010 pub. 29/01/2010 numac 2010009055 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag en verlenging mandaat van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 26/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Femmes et Santé » voor het project « Prendre sa santé en main » type ministerieel besluit prom. 26/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010024035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de stad Luik voor de organisatie van een week van de Gezondheid « Douleur physique, je réagis dynamique » type ministerieel besluit prom. 26/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010024033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW Vereniging voor de Hulp voor het Medisch Onderzoek « André Vésalius » voor de organisatie over het jaar 2009 van de conferentiecyclus de « middagen van Vésalius »

erratum

type erratum prom. 26/01/2010 pub. 17/02/2011 numac 2011022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum
^