Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

programmawet

type programmawet prom. 17/06/2009 pub. 26/10/2009 numac 2009000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 17/06/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202701 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009003245 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde operaties in verband met de redding van Fortis type koninklijk besluit prom. 17/06/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een voorzitter van de Nederlandse Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009018266 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 17/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009018295 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 17/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009024239 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW Vlaamse Liga tegen Kanker voor de organisatie van de Dag tegen Kanker

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009000434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 17/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009018269 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vastelling van de auditreferentiesystemen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief houdende bepaalde verduidelijkingen en wijzigings- en opheffingsbepalingen inzake de gezinshereniging type omzendbrief prom. 17/06/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief houdende bepaalde verduidelijkingen en wijzigings- en opheffingsbepalingen inzake de gezinshereniging. - Duitse vertaling
^