Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 mei 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 06/05/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 06/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie Duitse vertaling type wet prom. 06/05/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009000584 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/02/2010 numac 2010000057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 06/05/2009 pub. 08/04/2010 numac 2010000188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 06/05/2009 pub. 23/04/2010 numac 2010000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het loon voor de arbeidsprestaties verricht op de zon- en feestdagen (1) type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009024175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2008 houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan ter bestrijding van intrafamiliaal geweld te ondersteunen tijdens de periode van 1 mei 2008 tot 30 april 2009 type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende verbod op sommige dierproeven voor wat betreft het testen van huidcorrosiviteit type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2009 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende verbod op sommige dierproeven voor wat betreft het uitvoeren van proeven op anthropoïde primaten type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009201766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009201876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009202145 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden in het raam van artikel 178, § 5, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 48 houdende bevestiging en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009011222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009011223 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de vervanging en benoeming van vier leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009024153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van tebuconazool en thiabendazool type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van openbare werken type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035715 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen met betrekking tot de leasingmaatschappijen type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009202192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Directieraad van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid

erratum

type erratum prom. 06/05/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Errata
^