Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement type wet prom. 12/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid type wet prom. 12/03/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement. - Duitse vertaling type wet prom. 12/03/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid. - Duitse vertaling type wet prom. 12/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201179 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte type wet prom. 12/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201178 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/03/2009 pub. 22/04/2009 numac 2009011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen voor wat betreft het overleggen van uittreksels uit de akten die ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand of in de bevolkingsregisters of het opvragen van eensluidend verklaarde afschriften

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009007061 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en inzake diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. 12/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009011108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 22, § 3, van de voornoemde wet, voor te stellen type ministerieel besluit prom. 12/03/2009 pub. 22/04/2009 numac 2009011173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van diverse besluiten, voor wat betreft het overleggen van uittreksels uit de geboorteakte type ministerieel besluit prom. 12/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009022141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van het Comité voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

decreet

type decreet prom. 12/03/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009201886 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 8 december 1993 ter vastlegging van overgangsbepalingen voor het decreet van 23 maart 1992 voor de toekenning van subsidies voor de personeelskosten van erkende musea, creatieve ateliers, organisaties voor volksopleiding en volwassenenonderwijs, jeugdorganisaties en jeugdcentra en het besluit van de Regering van 23 december 2008 ter uitvoering van het decreet van 17 november 2008 ter bevordering van de instellingen uit het volwassenenonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 april 2008 houdende aanwijzing van de leden van de Vaste bevorderings- en selectiecommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2009-2010 prioritair tijdelijke te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2005 tot benoeming van de voorzitters en personeelsleden die de samenstelling uitmaken van de interzonale aanstellingscommissie en de zonale aanstellingscommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201279 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de "Conseil consultatif de la formation en alternance" type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201282 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter van de "Conseil consultatif de la formation en alternance" type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201334 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Ourtal" in Sankt Vith en Bullingen type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009201373 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne de Crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009201374 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009201397 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de strategische geluidsbelastingkaarten betreffende de grote verkeersassen die jaarlijks door meer dan 6 miljoen voertuigen gebruikt worden type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009201395 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de strategische geluidsbelastingkaarten betreffende de belangrijke spoorwegassen die jaarlijks door meer dan 60 000 treinen gebruikt worden type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009201396 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2007 tot afbakening van de agglomeraties en infrastructuren die het voorwerp van geluidshinderkaarten moeten uitmaken type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009201452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société régionale d'Investissement de Wallonie" , afgekort "SOGEPA" type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009201453 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société régionale d'Investissement de Wallonie" , afgekort "S.R.I.W." type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 06/04/2009 numac 2009201490 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 26 november 1992 tot vaststelling van de formule en de modaliteiten voor de jaarlijkse aanpassing van de in het Waalse Gewest door de maatschappijen voor openbaar vervoer toegepaste tarieven voor personenvervoer type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 09/04/2009 numac 2009201570 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en ten gunste van de kleine of middelgrote ondernemingen die investeren met het oog op de bevordering van alternatieve vervoerswijzen op het wegvervoer en die doelstellingen inzake de milieubescherming nastreven

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/03/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009021022 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Betalingstermijnen en verwijlinteresten

bericht

type bericht prom. 12/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009018111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het begin van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

document

type document prom. 12/03/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009201884 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van 19 oktober 2006 inzake de benoeming van de leden van de adviesraad van ziekenhuizen en van de adviesraad voor structuren voor de opvang van senioren en inzake de bepaling van de vergoeding en de presentiegelden voor de leden van beide raden
^