Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 februari 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009009175 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 150.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen

decreet

type decreet prom. 20/02/2009 pub. 06/04/2009 numac 2009035296 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen type decreet prom. 20/02/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009035847 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 20/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200877 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol inzake ontplofbare oorlogsresten en de technische bijlage, aangenomen in Genève, op 28 november 2003 type decreet prom. 20/02/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009201461 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2008 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe en islamitische godsdiensten van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/02/2009 pub. 26/02/2009 numac 2009035184 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 26, 2°, van het decreet van 14 juli 2006 tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 20/02/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009035261 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel, inzake de aansluiting bij de Raad van Beroep, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, en de uitvoering van het sociaal akkoord 2007-2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/02/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009201489 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 20/02/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Space Studies als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009014045 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief over de typegoedkeuringseisen voor deeltjesverminderingssystemen en hun plaatsing op dieselmotoren van voertuigen behorend tot de categorieën M1 en N1, die niet met een dergelijk systeem zijn uitgerust

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 20/02/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009201870 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet tot inrichting van de Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool en tot overdracht van de inrichtende macht van het hoger zeevaartonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

document

type document prom. 20/02/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2009 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
^