Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/02/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009000302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1399 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk. - Duitse vertaling type wet prom. 19/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009009182 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1399 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk type wet prom. 19/02/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijziging aan het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, aangenomen te Almaty op 27 mei 2005 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het huishoudelijk reglement van de Commissie voor nucleaire voorzieningen opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales, gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 25 april 2007 type koninklijk besluit prom. 19/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009024088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2009 aan de VZW NUBEL

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 18/03/2009 numac 2008024356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de voedingsnijverheid vallen type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009024076 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan BELTA voor een project met betrekking tot het promoten van de « Centres d'aides aux Fumeurs » type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009024078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Jules Bordet Instituut » voor een project met betrekking tot de opleiding van gezondheidswerkers voor motivationele gesprekken met rokers type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009024077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan LOGO Leuven voor een project met betrekking tot het voorkomen en terugdringen van tabaksgebruik bij psychiatrische patiënten type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009024075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « CHR La Citadelle » voor een project met betrekking tot het begeleiden van rokende patiënten type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009024079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Tabaksontwenningsinstituut van de Vrienden van het Bordet Instituut » inzake een project met betrekking tot een programma ter ondersteuning van tabaksontwenning voor sociale zwakkeren type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009024081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan BELTA voor een project met betrekking tot de promotie van rookstopmiddelen in België type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009031121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201697 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201700 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201699 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201698 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 04/06/2019 numac 2019012749 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen. - Officieuze coördinatie in het Duits

decreet

type decreet prom. 19/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie type decreet prom. 19/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de gedifferentieerde versterking van de technische personeelsformatie van de psycho-medisch-sociale centra type decreet prom. 19/02/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor architectuur type decreet prom. 19/02/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type decreet prom. 19/02/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen, inzonderheid inzake de statuten en de bekwaamheidsbewijzen voor de personeelsleden van het hoger onderwijs en houdende oprichting van de studentenraden binnen de Hogere Instituten voor Architectuur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende inzonderheid de vaststelling van de weddeschalen met betrekking tot sommige ambten van de leden van het onderwijspersoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de weddeschalen van de ambten van administratief personeel, het meesters- vak- en dienstpersoneel van de schoolinrichtingen en van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende inzonderheid de vaststelling van de weddeschalen met betrekking tot sommige ambten van de leden van het onderwijspersoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009031128 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de inwerkingtreding van de ordonnantie van 5 juni 2008 houdende wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009031127 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gecoördineerd op 19 februari 2009

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de attesten en de milieuvergunningen worden afgegeven door het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009031132 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende coördinatie van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de ordonnanties van 8 december 1994 en 5 juni 2008 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de stedenbouwkundige attesten worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200862 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren van niveau 2+, 2 en 3 die bevoegd zijn voor de vaststelling van de overtredingen van het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009200865 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil wallon de l'Economie sociale" type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200869 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen aangebracht in de personeelsformatie van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009200871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Libramont-Chevigny type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009200872 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een risicotoelage aan de personeelsleden die doorgaans deelnemen aan de terreinoperaties van de "Unité de Répression des Pollutions" type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200878 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende terugtrekking van de installaties die buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/87/EG vallen en tot wijziging van de beslissing tot kosteloze verlening van de rechten wat betreft de overblijvende jaren van de referentieperiode type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009200928 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009201062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne de Crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009201063 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009201065 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 2 augustus 2009 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van een hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging « Les Amis de la Truite » van Biesme in het kader van haar dag « Pêche en Famille » type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois"

erratum

type erratum prom. 19/02/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009031168 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gecoördineerd op 19 februari 2009. - Erratum type erratum prom. 19/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009031167 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende coördinatie van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de ordonnanties van 8 december 1994 en 5 juni 2008 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Erratum type erratum prom. 19/02/2009 pub. 27/08/2010 numac 2010029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de hulpverlening aan het stripverhaal. - Erratum
^