Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/02/2009 pub. 26/02/2009 numac 2009009136 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 97 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 28/08/2009 numac 2008012636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de functieclassificatie en de loonschalen voor sommige personeelsleden type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en organisatie van het maritiem informatiekruispunt type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009003055 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2007 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Quick Cash", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 03/03/2009 numac 2009012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 24/03/2009 numac 2009012036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de invoering van een prestatieblad in de ondernemingen die geregeld vervoer voor rekening van de Vlaamse Vervoermaatschappij verzekeren (1) type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de taxiondernemingen type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 24/03/2009 numac 2009012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009012038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de sectorale functieclassificatie in de dagbladondernemingen type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 03/03/2009 numac 2009012042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van feestdagen in 2009 (1) type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tussen de woonplaats en het **** vanaf 1 februari 2007 en vanaf 1 februari 2008 type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het opleidings-CV type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009200176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sociale huisvesting type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen 2005 type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009200269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009200271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen in 2008 type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009200273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst-, en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009200267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001 tot bepaling van de tussenkomst in de kosten tot het behalen van het rijbewijs en geneeskundig toezicht in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009200272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997 betreffende de vaststelling van de minimumlonen toepasselijk op de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009200270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vakbondspremie voor de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2008 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "sociaal fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009200303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

decreet

type decreet prom. 06/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009200901 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen door de Algemene Conferentie van UNESCO tijdens haar zestiende zitting in Parijs op 14 november 1970

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009035158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de middelen van het Herplaatsingsfonds aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009035159 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009035169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 86 tot 89 van het decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009035171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009035255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de reglementering betreffende het sociaal huurstelsel en de overdracht van onroerende goederen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 02/04/2009 numac 2009035270 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 03/03/2009 numac 2009200727 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009200986 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006 houdende regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Zorgfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 24/03/2009 numac 2009201073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het Auditcomité van de Vlaamse Administratie type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009201191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid en tot regeling van de vergoedingen van de externe leden en professoren

erratum

type erratum prom. 06/02/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sociale huisvesting. - Erratum type erratum prom. 06/02/2009 pub. 24/03/2009 numac 2009021034 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenchappelijk personeel van de federale wetensschappelijke instellingen. - Erratum
^