Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/02/2009 pub. 29/12/2009 numac 2008015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 juli 2006 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 17/02/2009 numac 2009000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 17/02/2009 numac 2009000066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009000146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele Veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 06/02/2009 numac 2009003054 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 12/02/2009 numac 2009024028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 betreffende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/02/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 02/02/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 02/02/2009 pub. 17/02/2009 numac 2009011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 02/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009027057 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanpassing van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de « survey surfaces agricoles » overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 02/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van het Raadgevend Comité van het bijzonder onderwijs type ministerieel besluit prom. 02/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 10 april 2006 tot benoeming van de leden van de jury van de Duitstalige Gemeenschap voor de organisatie van de examens voor de toekenning van het brevet in verpleegkunde type ministerieel besluit prom. 02/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 tot benoeming van de leden van de jury van de Duitstalige Gemeenschap voor de organisatie van het voorexamen voor de toegang tot het aanvullend beroepsgericht secundair onderwijs : afdeling verpleegkunde

overeenkomst

type overeenkomst prom. 02/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009022143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erratum

type erratum prom. 02/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum
^