Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008002125 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, § 4 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 15/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de ad interim vertegenwoordiger van de Minister bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten en benoeming van een nieuwe ad interim vertegenwoordiger

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2007000659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 15/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008011466 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 15/10/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008022571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2008 pub. 27/10/2008 numac 2008203770 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Doornik type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2008 pub. 24/10/2008 numac 2008203768 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld en van de kostenvergoeding dat aan de regeringscommissarissen bij de "Commission wallonne pour l'Energie" toegekend wordt type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008203794 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu voorlopig wordt erkend als « Waals Betaalorgaan » voor de fondsen ELGF en ELFPO

erratum

type erratum prom. 15/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Erratum
^