Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 februari 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008000293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Luik. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008011083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008201053 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1999 tot goedkeuring van het reglement van leningen die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" worden toegekend type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008201063 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2003 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201393 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

arrest

type arrest prom. 28/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008011100 bron rijksdienst voor pensioenen Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2008

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008031084 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1994 houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008031085 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005 houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008031092 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008031106 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008200708 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008200755 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en op de gasmarkt en van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008200800 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, van drie ondervoorzitters, van de bijzitters en griffiers van de raad van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008200802 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de bijdrage van het Waalse Gewest in de uitgaven voor de werken uitgevoerd door de ruil- of verkavelingscomités type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200872 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van het "Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d'Anlier" type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200879 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de raad van de Gewestelijke Raad van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200880 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008201327 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de rechten te betalen inzake de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 03/06/2008 numac 2008201894 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008000236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39quinquies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie

erratum

type erratum prom. 28/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. - Erratum
^