Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit strekkende tot verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008011080 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit strekkende tot verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008011089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een maandelijkse enquête naar de industriële productie type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vorming en tewerkstelling van uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de carensdag bij arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de kosten voor dienstverplaatsing voor de werknemers met dienstencheques type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds social bruxellois Maribel social" voor de bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008012225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de risicogroepen - (inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen) (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de darmslijmerijen, de ondernemingen van kalibreren en plakken van darmen inbegrepen type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 1979 houdende coördinatie van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid" type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de aanwending en inning van de bijdrage van 0,10 pct. voor de vorming en tewerkstelling van risicogroepen, zoals vastgelegd in de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 190, § 3 type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot toekenning van anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vaststelling van de verblijfsvergoedingen van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen in de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008012243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de vastheid van betrekking en waarborg van inkomen type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de groentenijverheid type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008012247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, tot vaststelling van de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen van de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008012249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de titel van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008011108 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende de verblijfsregularisatie om medische redenen en de invloed daarvan op het recht op maatschappelijke dienstverlening
^