Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het halftijds brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008021012 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 10 juli 1869 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008021013 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008022251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de gelijkstellingstabellen gevoegd bij de wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika en tot beperking van de daaruit voortvloeiende pensioenverhoging type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008012154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008003111 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van Beroep bij de Regie der Gebouwen, instelling van openbaar nut die onder de voogdij staat van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008011073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot toekenning van een individuele vergunning voor aardgaslevering ten gunste van Conocophillips Limited type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van installateur-frigorist type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008027045 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008200754 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de verplichte technische voorschriften voor de opslaginfrastructuren voor dierlijke mest type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008027059 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overgangsbepalingen betreffende de Beschikking C 6643 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 december 2007 waarbij een door België voor het Waalse Gewest gevraagde afwijking krachtens Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 05/05/2008 numac 2008201390 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201477 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03, 05 en 06 van organisatieafdelingen 10, 14 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008
^