Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 28 april 2007 op het grondgebied van de provincie Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 11 juni 2007 op het grondgebied van de provincies Limburg, Luik, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 13 mei 2007 op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 20 juli 2007 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 19 en 20 juni 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 juni 2007 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 21 juni 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van bejaarde werknemers in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008012148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de suikernijverheid type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008200492 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2008 pub. 05/05/2008 numac 2008201388 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 15/02/2008 pub. 05/05/2008 numac 2008201389 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

decreet

type decreet prom. 15/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 type decreet prom. 15/02/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat type decreet prom. 15/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 11 mei 2007 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, inzake hulpverlening aan jongeren type decreet prom. 15/02/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van een Hoge Raad voor de Psycho-medisch-sociale centra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/02/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de aanstelling, de duur van de mandaten en de vacatievergoedingen van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/02/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verscheidene wijzigingen inzake onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008035403 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere bepalingen aangaande de inventarisatie van gegevens in het kader van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008035433 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gebied « Waterzone van het IJzerestuarium », dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone in toepassing van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008035434 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gebied « Waterzone van het gebied Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent » dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone in toepassing van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008035441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200918 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 1996 betreffende de afwijking inzake tewerkstelling van sommige personeelsleden van het Centraal Fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200921 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een stuurgroep van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008200936 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008200935 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

bericht

type bericht prom. 15/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008024084 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. 15/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008024085 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. 15/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008024086 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. 15/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008024088 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. 15/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008024105 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking
^