Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 februari 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008201124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 en het ministerieel besluit van 30 maart 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 15/06/2010 numac 2010024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

arrest

type arrest prom. 13/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008003070 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de CBFA tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 13/02/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2008 van het Fonds voor de beroepsziekten

document

type document prom. 13/02/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 13 FEBRUARI 2008 - Besluit van de Regering betreffende de opleidingssteun voor werknemers tewerkgesteld in ondernemingen
^