Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 februari 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008000292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van dichlofluanide. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 01/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008024056 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van dichlofluanide type ministerieel besluit prom. 01/02/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008201376 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 01/02/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008201379 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 01/02/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008201377 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 01/02/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008201378 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

decreet

type decreet prom. 01/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opgemaakt te Parijs op 19 oktober 2005 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vervanging van artikel 3, § 4, van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 01/02/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 14 van het decreet van 24 november 2006 betreffende de toekenning van de vergunning van sportschutter, zoals gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2007 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest over het gezamenlijk gebruik van infrastructuren in landelijke gebieden type decreet prom. 01/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008035262 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid type decreet prom. 01/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de organisatie en de werking van de instanties belast met de coördinatie en het beheer van de steun uit de Structuurfondsen die de Europese Unie ter beschikking stelt van het alternerend secundair onderwijs, het technisch secundair en beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan, het gespecialiseerd secundair onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en het hoger onderwijs type decreet prom. 01/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008035367 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat betreft de gegevensuitwisseling in het kader van de stimulering van de kleuterparticipatie type decreet prom. 01/02/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008200861 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het havendecreet van 2 maart 1999 in relatie met het gemeentedecreet type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015450 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1986 en de vorige jaren type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015468 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1988 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015475 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015476 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015479 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015478 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015477 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015480 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015481 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008029142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren ter uitvoering van het protocol nr. 312. - Forfaitaire weddeverhoging op 1 december 2007 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de werking van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van een wijziging van het huishoudelijk reglement van het College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 houdende goedkeuring van het boekhoudplan en van de waarderings- en afschrijvingsregels van het ETNIC

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008035320 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een oud-geklasseerde waterloop op het grondgebied van de gemeente Putte tot onbevaarbare waterloop van derde categorie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008035322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een waterloop gelegen in het gebied d'Hoye op het grondgebied van de stad Dendermonde tot onbevaarbare waterloop van derde categorie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008035323 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008035321 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een oud-geklasseerde waterloop op het grondgebied van de stad Lier tot onbevaarbare waterloop van derde categorie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008035325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008035324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008035365 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008035366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008200740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008200741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van aanvullend geselecteerde tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 26/03/2008 numac 2008200915 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelstel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200916 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot nadere regeling van het raadgevend comité dat bij het Vlaams Agentschap Ondernemen is opgericht
^