Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 december 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007007336 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2008

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/2007 pub. 04/01/2008 numac 2007023601 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen, het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer, en het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming type koninklijk besluit prom. 18/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 18/12/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de waarde van de gedurende de regulatoire periode 2008-2011 door de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit toe te passen factor voor productiviteits- en efficiëntieverbetering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007011588 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties type ministerieel besluit prom. 18/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007021152 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 18/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007023587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest

type arrest prom. 18/12/2007 pub. 07/01/2008 numac 2007003610 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België een geregistreerd bijkantoor hebben type arrest prom. 18/12/2007 pub. 04/01/2008 numac 2007003608 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben

erratum

type erratum prom. 18/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008022030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum
^