Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 september 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007023333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/09/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007023337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanduiding van de angiotensineconversie-enzyminhibitoren en de angiotensineconversie-enzym(ACE)inhibitoren met diuretica als therapeutische klasse van farmaceutische specialiteiten waarvoor een voorafgaande machtiging niet meer vereist is en tot vaststelling van het percentage van de daling van de vergoedingsbasis van de betrokken specialiteiten om te worden ingeschreven in hoofdstuk I van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/09/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008200438 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007
^