Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 september 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007000827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België » type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007003428 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2007 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007003439 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de accijnstarieven van gasolie gebruikt als motorbrandstof en tot vaststelling van de inwerkingtreding van het artikel 31 van de programmawet van 11 juli 2005 type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007003440 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde accijnstarieven betreffende benzine type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023344 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bewaking van brucellose bij paarden die rauwe melk en colostrum produceren voor menselijke consumptie type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bewaking van tuberculose bij paarden, schapen en geiten die rauwe melk en colostrum produceren voor menselijke consumptie en bij geiten die samen met runderen worden gehouden type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007023328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de kinesitherapeuten voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 27/09/2007 numac 2007023331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de artsen die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten, en tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 3, § 3, van dit koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023350 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, en van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007023355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg voor de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening van de provincie Luxemburg type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007023373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, § 4bis, II, B., 1.c), 22 en 23, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007023374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007023375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, en van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 30/04/2008 numac 2008000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg voor de kinesitherapeuten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007003436 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 2006 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld type ministerieel besluit prom. 14/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en twee plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 14/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007011486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 14/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007011487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 14/09/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007012492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 14/09/2007 pub. 27/09/2007 numac 2007023304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2007 van de materie van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2004 tot vaststelling van de lijst van bijkomende masters in de gezondheidssector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 2006-2007 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een herwaardering van de loonschalen van sommige leden van het hulpopvoedend personeel van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de nadere regels voor de werking van de commissie bedoeld bij artikel 5 van het decreet van 12 januari 2007 betreffende de versteviging van de opvoeding tot verantwoordelijk en actief burgerschap binnen de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een herwaardering van de loonschalen van sommige leden van het onderwijzend personeel van het lager secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verhoging van de weddeschalen van de inspecteurs en directeurs van het basisonderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007036609 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke aanstelling van de leidinggevende bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 27/09/2007 numac 2007036639 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van Vlabotex VZW als bodemsaneringsorganisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007036654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het centraal beheersysteem in het kader van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007036647 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleiding, de kwalificatie en de aansprakelijkheid van de personeelsleden die belast zijn met de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen buiten het havengebied en het personeel van het MRCC type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007036664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007036671 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlagen II en III van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007036681 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het intern verzelfstandigd agentschap Fonds Stationsomgevingen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007036715 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007036714 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007036759 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007036794 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007036944 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel d.d. 12 en 19 juli 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 19/11/2007 numac 2007036995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 29bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

document

type document prom. 14/09/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister tot wijziging van het besluit van 11 januari 2007 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs
^