Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 september 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/09/2007 pub. 13/09/2007 numac 2007014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 augustus 2007 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2007 pub. 13/09/2007 numac 2007031393 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Elsene tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingplan van het huizenblok 57 « Centrumwijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 september 1960 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007031398 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Weide » op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007031399 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Middaglijn » op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 november 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot organisatie van het fonds van openbaar beheersrecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van beambten belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de terbeschikkingstellingsmodaliteiten van ambtenaren van het Ministerie of van zekere organismen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 06/09/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 06/09/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202808 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 voor het gasdistributienet van ALG type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202811 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202809 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van ALG type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202810 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 van het gasdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202812 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 van het gasdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202814 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 van het gasdistributienet van IGH type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van IGH type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202813 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 van het gasdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202819 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202816 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 van het gasdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202820 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2012 van het gasdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007202821 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2008-2010 van het gasdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 27/09/2007 numac 2007202866 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Moeskroen-Komen met het oog op de opneming van : - een natuurgebied en landbouwgebieden op het grondgebied van Komen als planologische compensatie voor het ontwerp van herziening van het gewestplan Moeskroen-Komen met het oog op de opneming van een industriële bedrijfsruimte als uitbreiding van een industriële bedrijfsruimte, Neerwaasten genaamd, en een gemengde bedrijfsruimte in het gehucht "Les Quatre Rois", te Komen (Waasten en Neerwaasten), - een industriële bedrijfsruimte als uitbreiding van de industriële bedrijfsruimte, van Ploegsteert genaamd type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007202920 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de gelijke behandeling inzake tewerkstelling en beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007202931 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Conseil wallon de l'économie sociale marchande" type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007203038 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot schorsing van een lid van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007203273 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 26 juni 1986 houdende regeling van de toekenning van interimtoelagen en vergoedingen wegens verblijfkosten aan sommige leden van het personeel van de buitendienst van de Dienst Bossen, Jacht, Riviervisserij van de Algemene Inspectie Leefmilieu en Bossen van het Ministerie van het Waalse Gewest

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. 06/09/2007 pub. 13/09/2007 numac 2007003427 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot opmaak van de lijst van de erkende rekeninghouders van gedematerialiseerde effecten bedoeld in het Wetboek van vennootschappen conform het koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de gedematerialiseerde vennootschapseffecten

erratum

type erratum prom. 06/09/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007203361 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen. - Erratum type erratum prom. 06/09/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007203629 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de verhuur van de woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of door de openbare huisvestingsmaatschappijen. - Erratum
^