Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 juli 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de interne organisatiestructuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn. type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 10/12/2007 numac 2007000991 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007001004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de interne organisatiestructuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007002154 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007007224 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van het varend personeel van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007011429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007012284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de beroepsopleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007012323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007012322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de risicogroepen (1)ALBERT II, Koning der Belgen, type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007012321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie. - Algemeen regime type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007012324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007012326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de vorming en financiering type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007012325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007023207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de grensbedragen van de toegelaten beroepsinkomsten voor bepaalde gepensioneerden verhoogd worden type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007023218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de gecoördineerde wet tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007023219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 297, 299 en 301 van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007023220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 22 december 2004 tot overname van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Company

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007003397 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Administratie der Douane en Accijnzen die de functie van douaneattaché uitoefenen in het buitenland type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 21/05/2008 numac 2008000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 26/07/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de interne organisatiestructuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Erratum
^