Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 20/07/2007 pub. 18/06/2008 numac 2008000485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. Regering. - Ontslag. - Wijziging type koninklijk besluit prom. 20/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007023188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 20/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007023202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 20/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007023201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 20/07/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007023203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 20/07/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007023209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde type koninklijk besluit prom. 20/07/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007023208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 20/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007023210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van parenterale voeding voor ambulante niet in het ziekenhuis opgenomen rechthebbenden type koninklijk besluit prom. 20/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007023223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 12 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/07/2007 pub. 29/08/2007 numac 2007023227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 20/07/2007 pub. 29/08/2007 numac 2007023226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007009729 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de evaluatiecyclus voor de niveaus A en B type ministerieel besluit prom. 20/07/2007 pub. 30/07/2007 numac 2007012346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques type ministerieel besluit prom. 20/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007023174 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de schorsing van de aflevering van grondstoffen en bereidingen die « Pau pereira » bevatten type ministerieel besluit prom. 20/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203121 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden uitgereikt in de paramedische categorie in de afdelingen vroedvrouw, verpleegzorgen, arbeidstherapie en logopedie van het niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007202434 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

erratum

type erratum prom. 20/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007023281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 12 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum
^