Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 juli 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/07/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de door de Koning aangewezen ambtenaar houdende delegatie van bevoegdheden, voorzien in artikel 26, § 3, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004 en bij wet van 25 april 2007

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek kader van de politiezones type koninklijk besluit prom. 03/07/2007 pub. 28/09/2007 numac 2007000829 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek kader van de politiezones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/07/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007014237 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven en houdende organisatie van de inschakeling in het federaal openbaar ambt van personeelsleden van de overheidsbedrijven, ingezet in bepaalde projecten type koninklijk besluit prom. 03/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overwegen nrs. 107 en 108 op de spoorlijn 162 Namen-Sterpenich te Nassogne machtigt mits de aanleg van een langsweg en van een toegang tot overweg nr. 109 op dezelfde spoorlijn en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het boekjaar 2007 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 03/07/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007031392 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 03/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202482 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007
^