Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/06/2007 pub. 17/08/2010 numac 2010000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007003300 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « GOAL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007012227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds van de tabaksindustrie" genoemd type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimumleeftijd waarop de oudere werknemers kunnen genieten van een bijkomende uitkering in geval van afdanking krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007012229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van aanvullende sociale voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen" type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2005 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006 betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het socio-cultureel werk type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 houdende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende Pensioenkas" genaamd, en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot regelen van de arbeid op 24 en 31 december 2006 type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1996 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, inzake invoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2005 inzake de regionale aanwending van 0,1 pct. voor opleidingsinspanningen voor de arbeiders van West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 betreffende de classificatie type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden in de bakkerijen type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de ontslagbegeleiding voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007012247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ter bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 1996 type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007012243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de inning en de aanwending van 0,1 pct. voorzien in artikel 9.2, § 2 van het nationaal akkoord 2005-2006 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de Vlaamse socio-culturele sector, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de socio-culturele sector en organisatie van het "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 02/08/2007 numac 2007012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007023133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot coördinatie van de wetgeving tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007023134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 8, § 10, 1°, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007023135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsveld van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector tot de Vlaamse Radio- en Televisieomroep type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007023143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007023146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007023270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat het begrip arbeidsongeschiktheid betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007023129 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning of verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007023196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de Medische Oncologie type ministerieel besluit prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007023197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de Medische Oncologie

decreet

type decreet prom. 29/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007036135 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van een aantal dringende maatregelen betreffende de medezeggenschap van het personeel in het hoger onderwijs in Vlaanderen type decreet prom. 29/06/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007036524 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 29/06/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007009743 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 29/06/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007009772 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-gerechtshof

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007031315 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tenuitvoerbrenging, via een bijzonder bestemmingsplan, van het gebied van gewestelijk belang nr. 11 - Administratief Centrum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007036129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007036134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het kader en van de financiële ondersteuning van proefprojecten 'Centrum voor Kinderopvang' type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007036157 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisioneel krediet voor CAO onderwijs, ingeschreven onder organisatieafdeling 24, programma 60 - provisionele kredieten, basisallocatie 00.35 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007036156 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007036162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 30/07/2007 numac 2007036208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007036225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007036285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaats die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007036311 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie
^