Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 juni 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007023117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco√∂rdineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen type ministerieel besluit prom. 25/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007035975 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

decreet

type decreet prom. 25/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/06/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2007

programmadecreet

type programmadecreet prom. 25/06/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007033070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2007
^