Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 juni 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007002091 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007007177 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemenen nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voor het leggen van een pijpleiding op het grondgebied van de gemeenten Kalmthout, Brasschaat en Schoten door Defensie type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007007176 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bepalingen betreffende het pensioen en de aanpassing van de loopbaan van de militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 51 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007023071 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke projecten in verband met e-monitoring bij chronisch hartfalen type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007023080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007023085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007023104 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende opheffingsbepalingen betreffende het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007023106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 147, 148, 149 et 151 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007023105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 134 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007023107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis , van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007023108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2000, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periode gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007201996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de federale en bicommunautaire socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007201995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005 inzake de regionale aanwending van 0,1 pct. voor opleidingsplannen voor de arbeiders van Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007202013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007202015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor de diamantnijverheid" type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007202017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007202016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 1981 tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid genoemd "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007202014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" ter bevordering van de tewerkstelling in de sector en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007202018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007202042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine en elektrische bouw, betreffende de inning en aanwending van 0,1 pct. voorzien in artikel 9.2, § 2, van het nationaal akkoord 2005-2006 in Vlaams-Brabant

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 33 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

decreet

type decreet prom. 14/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007202071 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn type decreet prom. 14/06/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007202255 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 oktober 2006 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. de tenuitvoerlegging en het beheer van een geïntegreerd communautair actieprogramma voor leven lang leren en m.b.t. de oprichting van het "Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie" (1)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/06/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007031278 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2006/1280 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp ertoe gemachtigd wordt 75 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007031391 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Geschillenkamer en tot aanwijzing van de effectieve en de plaatsvervangende voorzitter van deze Kamer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007031440 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de lijst van deskundigen die kunnen optreden als bemiddelaar

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007202050 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 inzake de adviescomités van huurders en eigenaars type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007202070 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007202147 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, van drie ondervoorzitters en van de bijzitters en griffiers van de raad van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007202251 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2006 waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Carrières et Fours de Sclaigneaux", te Andenne type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2007 pub. 30/07/2007 numac 2007202395 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs met het oog op de bevordering van het gebruik van het GEN in de omgeving van het toekomstige station van Louvain-la-Neuve type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007202467 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Nijvel met het oog op de bevordering van het gebruik van het GEN in de omgeving van het toekomstige GEN-station van Braine-l'Alliance type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007202951 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Luik en tot aanneming van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op de locatie "Boyou" en op de herbestemming als landbouwgebied van een ontginningsgebied op het grondgebied van de gemeente Oupeye (Heure-le-Romain)

erratum

type erratum prom. 14/06/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007002188 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen. - Erratum type erratum prom. 14/06/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007007200 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemenen nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voor het leggen van een pijpleiding op het grondgebied van de gemeenten Kalmthout, Brasschaat en Schoten door Defensie. Erratum
^