Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 juni 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007003292 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting type ministerieel besluit prom. 01/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007035920 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers

decreet

type decreet prom. 01/06/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007036014 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lijst van de gezamenlijke bijkomende masters ingericht bij wijze van proef vanaf het academiejaar 2007-2008 voor een periode van vijf jaar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor hulpverlening en educatief optreden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007035901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007035939 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 omtrent de mestuitscheidingsbalans, ter uitvoering van artikelen 3, § 1, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 en 20bis, § 2, § 3 en § 4 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007036177 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 en houdende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening tot herschikking van kredieten naar basisallocatie 11.90 van programma's 90.1 tot en met 91.3 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036178 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overheveling van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie 00.34 van het programma 24.6 CAO-provisie social profit type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036179 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de strategische adviesraden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Plateau van Moorsel
^