Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007003048 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de bijdrage van België aan de veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type wet prom. 30/01/2007 pub. 20/02/2008 numac 2007015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 december 2002 (2) type wet prom. 30/01/2007 pub. 11/04/2007 numac 2007015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Oezbekistan over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, ondertekend te Tashkent op 1 november 2002

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2006000646 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 30/01/2007 pub. 06/03/2007 numac 2007014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 4.646.000 EUR in 2006 aan de publiekrechtelijke NV met sociaal oogmerk « Paleis voor Schone Kunsten » in toepassing van bijakte nr. 9 van het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 30/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de taalkaders in de centrale diensten van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 30/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200362 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 7 augustus 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaamse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Ministerie van Openbare Werken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007003059 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 30/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009072 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding toegekend aan plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken type ministerieel besluit prom. 30/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009102 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de inhoud van het inlichtingendossier zoals bedoeld in artikel 7, laatste lid, van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type ministerieel besluit prom. 30/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009103 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de slachtofferverklaring zoals bedoeld in artikel 1, 4° van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type ministerieel besluit prom. 30/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007022186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 november 2005 tot benoeming van de leden en tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de Raad voor Dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 30/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007200420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de seniorvakantie-uitkeringen

erkenning

type erkenning prom. 30/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007022160 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^