Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie, van propaangas in bulk, van lamppetroleum en van aardgas bestemd voor de verwarming van een privéwoning type wet prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009101 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 17/01/2007 numac 2007000033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de vaststelling van het taalkader van het administratief personeel van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 17/01/2007 numac 2007000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van het administratief personeel van de Raad van State, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 25/01/2007 numac 2007000064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 207, 2°, van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor **** type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007000065 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaarten van de politieambtenaren en van de leden van het administratief en logistiek kader van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanstelling van **** bij de Raad voor **** type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanstelling van de eerste voorzitter van de Raad voor **** type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007000072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanstelling van de voorzitter van de Raad voor **** type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaarten van de politieambtenaren en van de leden van het administratief en logistiek kader van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 29/01/2007 numac 2007003029 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de deelname van België tot het Multilaterale Schuldverlichtinginitiatief van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 24/01/2007 numac 2007014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 12/01/2007 numac 2007014011 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 18/01/2007 numac 2007014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 25/01/2007 numac 2007014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 26/01/2007 numac 2007022087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2007 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007022090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007022127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot bepaling van het taalkader van het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007022136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2007 pub. 12/01/2007 numac 2006002170 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de Raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. 09/01/2007 pub. 24/01/2007 numac 2007014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de gemeentelijke parkeerkaart type ministerieel besluit prom. 09/01/2007 pub. 26/03/2007 numac 2007031112 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogere kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogere kunstschool

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/01/2007 pub. 24/01/2007 numac 2006000973 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 54 houdende bijkomende richtlijnen inzake de medische controle van de personeelsleden van de politiediensten type omzendbrief prom. 09/01/2007 pub. 22/01/2007 numac 2006001015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 55. - Privé-ongevallen type omzendbrief prom. 09/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 54 houdende bijkomende richtlijnen inzake de medische controle van de personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 09/01/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007000899 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 55

erratum

type erratum prom. 09/01/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007000154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 54 houdende bijkomende richtlijnen inzake de medische controle van de personeelsleden van de politiediensten. - Erratum
^